تخته آشپزخانه با طرح چوب درخت

تخته آشپزخانه با طرح رزین آبی

تخته آشپزخانه بدون دسته

تخته آشپزخانه تک دسته فانتزی

تخته آشپزخانه چوبی ساده

تخته آشپزخانه رزین آبی

تخته آشپزخانه رزین دار

تخته آشپزخانه ساده چوبی

تخته آشپزخانه طرح بادبزنی

تخته آشپزخانه طرح تنه درخت

تخته آشپزخانه طرح درخت

تخته آشپزخانه طرح درختی

تخته آشپزخانه طرح موج دار

تخته آشپزخانه فانتزی

تخته چوبی آشپزخانه بزرگ